XXI PUBLISHERS’ FORUM PROGRAM AT “!FEST” HOLDING OF EMOTIONS RESTAURANTS
10.09.14
Thursday, 11.09

20:00 - 21:45 “Love Ukrainian women” — Brothers Kapranovy, musical evening. Lviv Coffee Mining Manufacture (10 Rynok Square)

Friday, 12.09

13:00 - 14:00 Book presentation: Leonid Kanter “To the Ocean with a Chair”. Lviv Coffee Mining 

Manufacture (10 Rynok Square)

14:00 - 14:45 Book presentation: Tetyana Belimova “Free World”. Lviv Coffee Mining 

Manufacture (10 Rynok Square)

15:00 - 16:45 Literary and theatrical performance “Warrior's Gene”. Lviv Coffee Mining 

Manufacture (10 Rynok Square)

18:00 - 18:45 Thematical evening with Anastasiya Dmytruk, the author – “We Will Never Be 

Brothers!” . Lviv Coffee Mining Manufacture (10 Rynok Square)

19:00 - 21:45 Competition presentation "Word Coronation". “Left Bank” restaurant (28 Svobody 

Avenue) 

Saturday, 13.09

13:00 - 14:30 Cilunary battle. Book presentation “Galician Cuisine”. Lviv Coffee Mining 

Manufacture (10 Rynok Square). Yuriy Vynnychuk, Slavko Nudyk, Maryana Savka

16:00 - 17:25 Book presentation: Taras Prokhasko and Maryana Prokhasko “Where Has the Sea 

Gone?” Concert – Sonja Sadova. Lviv Coffee Mining Manufacture (10 Rynok Square). Maryana 

Prokhasko, Taras Prokhasko, Dana Vynnytska

20:00 - 21:30 Erotic and poetic entertainment “The Candy”. “Left Bank” restaurant (28 Svobody 

Avenue). Kapranovy Brothers, Kelya Lykerenko 

Sunday, 14.09

14:00 - 16:00 Tatusya Bo. Lviv Coffee Mining Manufacture (10 Rynok Square).

19:00 - 21:00 Poetry party. Lviv Coffee Mining Manufacture (10 Rynok Square). Maryana Savka, Yurko Izdryk, Hrytsko Semenchuk, Marianna Kiyanovska, Kateryna Mikhalitsyna, Kateryna Kalytko, Iryna Starovoyt, Orchestra Vito.